ژوهانسبورگ

جاذبه ها
دانشگاه های ژوهانسبورگ
استادیوم های ژوهانسبورگ
مراکز خرید ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی
مساجد ژوهانسبورگ
کلیسا های ژوهانسبورگ
موزه های ژوهانسبورگ
نگارخانه ژوهانسبورگ
برج های معروف ژوهانسبورگ
پل نلسون ماندلا
میدان گاندی
باغ وحش ژوهانسبورگ
جاذبه های طبیعت گردی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی
گلد ریف سیتی ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی

ژوهانسبورگ

ژوهانسـبورگ گاهـی بـا نـام شـهر طالیـی شـناخته مـی شـود، چــرا کــه معــادن طــای بزرگــی را در خــود جــای داده اســت. ژوهانســبورگ بــا اینکــه شــهر جوانــی اســت و حــدود 120 سـال پیـش در سـال 1886 بنیانگـذاری شـده، امـا متفـاوت تـر از شـهرهای دیگـر اسـت و ثـروت قابـل توجهـی دارد. امـروزه شـهر ژوهانسـبورگ پایتخـت اقتصـادی آفریقـای جنوبی اسـت و پـس از شـهرهای قاهـره در مصـر و شـهر الگـوس در نیجریـه، بزرگتریـن شـهر قـاره آفریقـا مـی باشـد. در حقیقـت شـاخص رشــد ایــن شــهر بــه حــدی زیــاد اســت کــه پیــش بینــی مــی شــود بــه زودی در لیســت 10 تــا از بزرگتریــن شــهرهای جهـان قـرار بگیـرد.

ژوهانســبورگ کــه هــم اکنــون بزرگتریــن شــهر درون مــرزی جهـان مـی باشـد، چندیـن شـهر سـنگربندی شـده دارد و مرکـز شـهر مـدرن آن مملـو از آسـمان خـراش هـا، مراکـز خریـد غول پیکــر و تفریحــات بســیار مــی باشــد. در حــال حاظــر چندیــن پـروژه ی عمرانـی پرهزینه هـم در مناطـق Midrand و Sandton در دسـت انجـام هسـتند. امـا در محلـه ی اقلیـت هـا و نواحـی حفاظـت نشـده مجـاور، میـزان جـرم و جنایـت بسـیار باالسـت و بهتــر اســت توریســت هــا فقــط در نواحــی توریســت پســند و حفاظـت شـده بـه گـردش بپردازنـد. ژوهانسـبورگ همچنیـن مرکــز اصلــی دانــش پژوهــان و محــل اســتقرار دانشــگاه پراقتـدار Witwatersrand و 25 هـزار دانشـجوی آن مـی باشـد. ژوهانسـبورگ دفاتـر اطالعـات توریسـتی بسـیار زیـادی دارد که جـدا از هـم هسـتند و هرکـدام ادعـا مـی کننـد کـه بـه بهتریـن نحـو مـی تواننـد ایـن شـهر را بـه توریسـت هـا معرفـی کننـد. اداره توریســتی Gauteng کــه در مرکــز خریــد روزنبــرگ واقــع شـده، از همـه معتبرتـر اسـت.

توصیــه مــی شــود از بــاغ وحــش تاریخــی ژوهانســبورگ نیــز دیــدن فرماییــد. در شــهر مرجــان هــای طالیــی )Gold Reef( نیـز متوجـه خواهیـد شـد کـه چگونـه ایـن شـهر در دوران اوج اسـتخراج طـا در اواخـر قـرن 19 بنـا شـد و اگـر مـی خواهیـد منظـره خوبـی از شـهر ژوهانسـبورگ داشـته باشـید بـه بـاالی آسـمان خـراش آفریقـا برویـد و از غذاهـای رسـتوران مسـتقر در بـام ایـن سـاختمان هـم لـذت ببریـد.

آســمان خــراش هــای عظیــم ایــن شــهر دیدنی ترین بناهــای آن هســتند کــه در آســمان شــهر خودنمایــی مــی کننــد و در گذشــته بــا منطقــه منهتــن در نیویــورک مقایســه مـی شـدند. ژوهانسـبورگ جاذبـه هـای گردشگری فراوانـی دارد. از جملـه میـدان گانـدی و میـدان بسـیار وسـیع نلسـون مانـدال که شــهرت فــوق العــاده ای دارنــد و بــا ســایر جاذبــه هــا احاطــه شــده انــد. تپــه هــای Constitution کــه حــاوی دادگاه قانــون گــذاری ژوهانســبورگ مــی باشــد و زندانــی کــه زمانــی خانــه ماهاتمـا گانـدی و نلسـون مانـدال بـوده نیـز پرطرفـدار هسـتند.

مـوزه هـای ژوهانسـبورگ نیـز باتوجـه بـه تاریـخ پربـار ایـن شـهر، از کشـف طـا گرفتـه تـا دوران درگیـری هـای بین سـیاه پوسـتان و سـفید پوسـتان، اطالعـات فراوانـی در مـورد موضوعـات مختلـف ارائـه مـی دهنـد. اگـر مـی خواهیـد واقعـا بدانیـد کـه چـه چیـزی تاریـخ ایـن شـهر را تـا ایـن حـد بـا عظمـت مـی سـازد بهتر اسـت از مـوزه آفریقـا بازدیـد کنیـد. گالـری هنـری ژوهانسـبورگ اولیـن مـوزه ای بـود کـه 100 سـال پیـش در ایـن شـهر برپـا گردیـد و به روی عمـوم مـردم گشـوده شـد. این گالری کلکسـیون ارزشـمندی از آثـار هنـری معاصـر و آثـار فـوق العـاده امپرسیونیسـتی بـه همراه آثـار هنرمنـدان مشـهور آفریقـای جنوبـی را بـه نمایش می گـذارد. گاهــی توریســت هــا احســاس مــی کننــد کــه نواحــی اطــراف ژوهانســبورگ نیــز آنهــا را بــه خــود فــرا مــی خوانــد و تصمیــم مـی گیرنـد در آنهـا سـیاحت نماینـد، بـرای ایـن کار تورهـای روزانه مختلفـی از قبـل تهیـه شـده اسـت. مقاصـد پرطرفـدار عبارتنـد از Magaliesburg ،Pretoriaand، شــهر خورشــید )Sun City( کــه درمجـاورت روزنبـرگ واقـع شـده و هـر دو حـاوی سـواحل مصنوعی و مراکـز تفریحـی مختلـف مـی باشـند.

ژوهانسبورگ با مساحت تقریبی 509 گیلومتر مربع، پرجمعیت ترین شهر آفریقای جنوبی و یکی از بزرگترین شهرهای جهان است که رودخانه و دریاچه یا دریا در حاشیه آن قرار ندارد(مانند تهران) . این شهر در شمال کشور، حدود پنجاه کیلومتری جنوب پرتوریا و به مختصات جغرافیایی 26 درجه و 12 دقیقه طول جنوبی و 28 درجه و چهار دقیقه عرض شرقی، در منطقه فلات شرقی آفریقای جنوبی با نام (High Veld)، در ارتفاع 1753 متری از سطح دریا قرار دارد. منطقه تجاری پیشین این شهر در قسمت جنوبی دامنه کوه های ویت واترزراند که در زبان آفریقایی به سلسله کوه های سفید شهرت دارد، از شمال و جنوب کشیده شده است.

آب و هوا

شهر ژوهانسبورگ آب و هوایی کوهستانی معتدل دارد، به طوری که در طول ماه های تابستان از اکتبر تا آوریل، روزها هوا آفتابی و خشک و بعد از ظهر ها، گاهی همراه با رگبار و رعد و برق است. رگبار های تندی نبز در طول ماه های زمستان رخ میدهد که اغلب اوقات هوایی مطبوع و خوشایند را به همراه دارد. روزهای زمستان در این شهر ، خنک و دلپذیر و شب ها سرد است، به طوری که حرارت هما گاه به نقطه انجماد میرسد. با وجود خشکی نسبی آب و هوای ژوهانسبورگ، نزدیک به 10 میلیون درخت در این شهر کاشته شده و یکی از بزرگترین جنگل های مصنوعی جهان را داراست. سالانه تور های بسیاری به این منطقه اجرا میگردد.

تاریخچه

این منطقه به طور کلی با کشف طلا شکل گرفت جرج هاریسون، معدن های طلای این منطقه را کشف کرد. سیاهپوستان بسیاری به منظور کار بر روی این معادن از تمامی بخش های آفریقای جنوبی به این منطقه سرازیر شدند. افزایش جمعیت سیاه پوستان در جنگ جهانی دوم زمانی که سفیدپوستان در ارتش مشغول جنگ بودند ،بیشتر شد. تحولات عمده در ساختار شهر، در سال 1930 آغاز شد. دولت در اواخر دهه 1950 و اوایل دهه 1960، انبوهی از ساختمان ها را بنا کرد که به شهرستان جنوب غربی یا سوتو شهرت یافت. این منطقه شهری، اکنون خود به شهر نسبتاً بزرگی تبدیل شده است ( مانند شهرها و شهرک های اطراف تهران)

 مناسبت ها و رویدادها:

جشنواره بین المللی موازارت، جشنواره رقص با چتر اف ان بی، جشنواره اینکانترز، جشنواره جاز استاندارد بانک جوی، جشنواره هنر زنان، جشنواره هنرهای زنده، جشنواره موسیقی ووداستاک

 

شهرها
لیمپوپو
لیمپوپو
ژوهانسبورگ
ژوهانسبورگ
کیپ تاون
کیپ تاون
پرتوریا
پرتوریا
دوربان
دوربان
پورت الیزابت
پورت الیزابت
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
جاذبه های گردشگری آفریقای جنوبی جاذبه های گردشگری ژوهانسبورگ دیدنیهای آفریقای جنوبی دیدنیهای ژوهانسبورگ تور آفریقای جنوبی تور ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی ژوهانسبورگ تور راهنمای سفر به آفریقای جنوبی راهنمای سفر به ژوهانسبورگ

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com