سایر شهرها
لیمپوپو
لیمپوپو
ژوهانسبورگ
ژوهانسبورگ
پرتوریا
پرتوریا
دوربان
دوربان
پورت الیزابت
پورت الیزابت

گشت با هلی کوپتر کیپ تاون

گشــت بــا هلــی کوپتــر؛ تجربــه ایتکــرار نشــدنی

آیــا بــه دنبــال یــک گــردش خیلــی خــاص مــی گردیــد؟ گشــت هــای شــهری کیــپ تـاون بـا هلـی کوپتـر گزینـه ای تجمالتـی اسـت کـه مـی توانیـد انتخـاب کنیـد. در این پـرواز مقصـد هایـی همچـون ،Durbanville Franschhoek، Stellenbosch و Constantia وجــود دارنــد و شــما مــی توانیــد از ایــن تجربـه کـه ممکـن اسـت فقـط یـک بـار در زندگـی تکـرار شـود، لـذت ببریـد. تــور شــما بــا پــرواز بــر فــراز شــهر کیــپ تــاون و کــوه Table Mountain آغــاز مــی شــود و در ادامــه مــی توانیــد از ماســاژ درمانــی آرام بخــش نیــز اســتفاده کنیــد.

مـی توانیـد از میـان پروازهـای متنـوع بـا قیمـت هـای مناسـب، انتخـاب کنیـد و توانایی پوشـش گـروه هـای بـزرگ را نیـز دارید.

موقعیـت های مکانـی ایـن گشـت طـوری انتخـاب شـده کـه بهتریــن تجربــه را بــرای شــما بــه ارمغــان بیــاورد و از ایــن گشــت یــک روز بسازد.

تصاویر

سایر جاذبه ها

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 (0 نفر)
برچسب ها
تور آفریقای جنوبی جاذبه های گردشگری کیپ تاون دیدنی های کیپ تاون

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com