30 توصیه جالب برای سفر

1. بار کمتری حمل کنید  سـفر بـا یـک سـاک دسـتی را امتحـان کنیـد. آیـا شـما واقعـا بــه 6 جفــت کفــش پاشــنه بلنــد، چــای کیســه ای، اتــو و سشـوار احتیـاج داریـد؟ هرچـه بـار کمتـری بـا خـود حمـل کنیـد سـفر راحـت تـر و ارزان تـری خواهیـد داشـت )هزینـه بـار اضافـی را حـذف خواهیـد کـرد(، سـریعتر سـفر خواهیـد کـرد )منتظـر آمـدن بارهایتـان در فـرودگاه نخواهیـد مانـد(، آســانتر ســفر خواهیــد کــرد )آوردن یــک ســاک بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما بارهــای ســنگین را در هیــچ جایــی بـه دنبـال خـود نمـی کشـید(.

2. کتاب راهنما را در خانه بگذارید

بـه جـای اینکـه کتـاب راهنمـای سـفر سـنگین و قطـور خـود را بـا خـود بیاوریـد، فقـط صفحـه هایـی کـه احتیـاج داریـد را کپـی کنیـد و پـس از اسـتفاده آنهـا را دور بیاندازیـد، بـا ایـن کار هـم فضـای بیشـتری خواهیـد داشـت و هـم وزن کمتـری را تحمـل خواهیـد کـرد.

3. وارد صـف هـای بازرسـی کـه بچـه هـا در آن هسـتند نشـوید وارد صـف هایـی کـه افـراد بـا کـت و شـلوار و لبـاس رسـمی هسـتند شـوید، زیـرا ایـن صـف هـا زودتـر جلـو مـی رونـد.

4. هیــچ وقــت دمپایــی ابــری ال انگشــتی در هواپیمــا نپوشــید پوشــیدن کفــش هــای محکــم پــای شــما را از گرمــا یــااشـیای تیـز حفـظ مـی کنـد. در بسـیاری از ایرالیـن هـا خدمه، میهمانـداران و خلبـان هـا اجـازه پوشـیدن صنـدل ندارنـد.

5. آهسته خود را تکان دهید

اگـر از لـرزش هـای پـروازی مـی ترسـید، بـدن خـود را تکان دهیـد. هیـچ کـس نمـی فهمـد، چـون همـه بـه دلیـل جنبش هواپیمـا در حـال تـکان خـوردن هسـتند. مقـداری احمقانـه به نظـر مـی رسـد، امـا حرکـت شـما باعـث مـی شـود لـرزش راً  کمتـر حـس کنیـد. ایـن کار واقعـا جـواب مـی دهـد.

6. همسفر کناری خود را انتخاب کنید

اگــر بــه شــما اجــازه انتخــاب صندلــی هواپیمــا را بدهنــد، همیشــه دور از کــودکان، گــروه دوســتان و زنــان بنشــینید )مــردان کمتــر بــه ســرویس بهداشــتی احتیــاج پیــدا مــی کننــد(.

7. مقداری زبان یاد بگیرید

چنــد لغــت مفیــد از زبــان محلــی را بــه خاطــر بســپارید و بـرای اسـتفاده از آنهـا شـهامت داشـته باشـید! همیـن لغـات کـم مـی توانـد بسـیار مفیـد باشـد، مـردم محلـی بـا افـرادی کــه ســعی مــی کننــد بــا زبــان آنهــا ارتبــاط برقــرار کننــد، رفتــار گرمــی خواهنــد داشــت.

8. زیر دوش دهان خود را ببندید

اگــر شــما در کشــوری هســتید کــه آب ســالم نــدارد، زیر دوش دهان خود را ببندید.

9. هتل ها تنها گزینه اقامتی شما نیستند

اقامـت در هتـل هـای گـران یـا میهمانخانـه هایـی کـه پـر از گردشـگران پـر سـر و صـدای بـا کولـه پشـتی هسـتند را فرامـوش کنیـد. آپارتمـان هـا و ویـا هـا امـروزه مـکان های آرامتـری بـرای اقامـت هسـتند.

10. از شر دوستان خود خالص شوید

تنهایــی ســفر کــردن ممکــن اســت در ابتــدا خســته کننــده بـه نظـر برسـد، امـا بـه شـما فرصـت مـی دهـد کـه تجربـه ســفر را بهتــر لمــس کنیــد. شــما فرصــت داریــد در زندگــی روزمــره دوســتان خــود را ببینیــد؛ یــک زبــان جدیــد یــاد بگیریــد و تنهایــی ســفر کــردن را تجربــه کنیــد.

11. همیشــه ژاکــت هــای کاله دار بــا خــود

داشــته باشــید درسـت اسـت کـه ژاکـت هـای کاله دار لبـاس نوجوانـان مــی باشــد، امــا در ســفر بســیار مناســب مــی باشــند. هنگامــی کــه مــی خواهیــد در ترمینــال، صندلــی اتوبــوس یـا هواپیمـا بخوابیـد شـما را در مقابـل نـور و سـر و صـدا حفــظ مــی کننــد.

12. غــذای گیاهــی آســیایی را در هواپیمــا

انتخــاب کنیــد از خــوردن غذاهــای چــرب و ســنگین )کــه یکــی ازعوامــل جــت لــگ( مــی باشــد، خــودداری کنیــد. غذاهــای گیاهــی آســیایی بهتریــن گزینــه هســتند.

13. با خود گوش بند داشته باشید

اگـر سـکوت بـرای شـما مهـم اسـت بـا خـود یـک گـوش بنـد داشــته باشــید. توانایــی خوابیــدن در یـک هواپیمــا یــا هتــل شـلوغ، بسـیار ارزشـمند مـی باشـد.

14. النژ/ بار فرودگاه را از قبل رزرو کنید

اگـر پـرواز طوالنـی داریـد النـژ/ بـار فـرودگاه را رزرو کنیـد، درســت اســت کــه قیمــت باالیــی دارد، امــا محیطــی آرام، فضاهایــی بــرای مالقــات هــای تجــاری، نوشــیدنی هــا و غذاهــای بــا کیفیــت، روزنامــه، مجلــه و اینترنــت بــی ســیم بـه شـما ارائـه مـی دهـد.

15. بــا خــود دســتگاهی کــه امــکان اتصــال بــه اینترنــت دارد، داشــته باشــید اگــر ســفر طوالنــی داریــد، دســتگاهی کــه بتوانیــد بــا آنبـه اینترنـت وصـل شـوید، نظیـر تلفـن هوشـمند یـا تبلـتبـا خـود داشـته باشـید. بعضـی هـا دوسـت ندارنـد در سـفروســایل گــران بهــا بــا خــود داشــته باشــند، امــا اســتفادهاز اینترنــت در بعضــی از مــکان هــا بســیار گــران تمــام

مــی شــود یــا در بعضــی از مــکان هــا اصــ ًا کافــی نــت پیــدا نمــی شــود. امــروزه در اکثــر مــکان هــای توریســتی و هتـل هـا، اینترنـت بـی سـیم موجـود مـی باشـد، زیـرا شـما پیوســته نیــاز داریــد کــه حســاب بانکــی و رزروهــای ســفر خــود را چــک کنیــد.

16. یــک پوشــش اضافــی بــا خــود داشــته باشــید هنگامــی کــه بــا هواپیمــا ســفر مــی کنیــد، خصوصــا در پروازهــای طوالنــی، همیشــه یــک پوشــش اضافــی داشــته باشـید، زیـرا پتوهایـی کـه هواپیماهـا ارایـه مـی دهنـد بسـیار نــازک اســت و هــوا در بعضــی از هواپیمــا هــا بســیار ســرد مــی شــود.

17. یــک دســتگاه پخــش فیلــم بــرای کــودکان خــود بیاوریــد هنگامـی کـه بـا کـودکان خـود سـفر مـی کنید، یـک لـپ تاپ، دی وی دی پلیـر یـا تبلـت بـا خـود داشـته باشـید. کارتـون ها و فیلـم هـا خسـتگی راه را بـرای کـودکان کـم مـی کنند.

18. هدفون های عایق صدا داشته باشید

هدفـون هـای بـا کیفیتـی کـه عایق صـدای بیـرون می باشـند، در ســفرهای طوالنــی بســیار بــه شــما کمــک مــی کننــد. قیمــت ایــن هدفــون هــا زیــاد اســت، امــا ارزش نشــنیدن صــدای نــوزاد، خمیــازه و شــوخی هــای نوجوانــان را دارد.

19. کتابخــوان هــای Kindle بــرای مســافرت

بســیار مناســب مــی باشــد شــما مــی توانیــد بــا ایــن ابــزار ســاده و ســبک بســیاری از اوقـات فراغـت سـفر خـود را بـه صـورت مفیـد سـپری کنیـد.

20. قبــل از خــروج از هــر مکانــی، چــک کنیــد

کــه چیــزی را جــا نگذاشــته باشــید هنگامـی کـه مـی خواهیـد از صندلـی یـک رسـتوران، کافـه، ترمینــال یــا هواپیمــا بلنــد شــوید یــا اینکــه از اتــاق هتــل خــارج شــوید، همیشــه نــگاه کنیــد کــه چیــزی را فرامــوش نکــرده باشــید.

21. هنــگام پــر کــردن چمــدان، لبــاس هــای

خــود را بــه جــای تــا کــردن، بپیچیــد. لبـاس هـای خـود را رول کنیـد، بعـد مـی بینیـد کـه نسـبت بـه زمانـی کـه آنهـا را تـا مـی کردیـد، چقـدر فضـای اضافـه خواهیـد داشـت.

22. از زبان بدن استفاده کنید

هنگامـی کـه زبـان مخاطـب را بلـد نیسـتید، فریـاد زدن بـا زبـان خودتـان هیـچ فایـده ای نـدارد. بـه جـای آن، از بـدن خــود اســتفاده کنیــد. زبــان بــدن یــک زبــان بیــن المللــی اســت. هیچوقــت لبخنــد را فرامــوش نکنیــد.

23. یـک کیـف جیبـی و یـک کیـف پـول کمـری داشـته باشـید ایــن کار دو هــدف دارد: اول اینکــه اگــر کســی خواســت از شـما زورگیـری کنـد شـما بـه راحتـی کیـف جیبـی خـود را بدهیـد. دوم اینکـه اسـتفاده از کیـف جیبـی نسـبت بـه کیـف پـول کمـری در مـکان هـای عمومـی نظیـر رسـتوران و هتـل مودبانـه تـر اسـت.

24. هرگز پول خود را در هتل تبدیل نکنید

اکثــر هتــل هــا نــرخ منصفانــه ای بــرای تبدیــل ارز ارائــه نمـی دهنـد. بـه جـای آن از کارت هـای اعتبـاری کـه بابـت خریـد در خـارج از کشـور، هزینـه اضافـی دریافـت نمـی کنند، اســتفاده کنیــد.

25. پول نقد زیاد با خود حمل نکنید

ً تقریبــا در تمامــی کشــورها دســتگاه هــای خودپــرداز یافــت مــی شــود، پــس نگــران نداشــتن پــول نقــد همــراه خــود نباشــید.

26. یک راهنمای محلی با خود داشته باشید

هنــگام بازدیــد از یادمــان هــای فرهنگــی، یــک راهنمــای محلــی بــا خــود داشــته باشــید. راهنمــای محلــی چشــمان شـما را نسـبت بـه زمانـی کـه بـه تنهایـی یـا بـا یـک کتـاب راهنمـا بازدیـد مـی کنیـد، بازتـر مـی کنـد.

27. انعطاف پذیر باشید

هــر قــدر در برنامــه هــای ســفر خــود انعطــاف پذیــر تــر باشـید، پـول بیشـتری ذخیـره خواهیـد کـرد )شـما در زمـان ارزان تــر و بــا نــرخ هــای بهتــری ســفر خواهیــد کــرد(.

28. خواب خود را تنظیم کنید

بـرای رهایـی از جـت لـگ، الگـوی خـواب خـود را فـوراً بـا منطقـه زمانـی جدیـد تنظیـم کنیـد.

29. بیمه مسافرتی داشته باشید

همیشـه بیمـه مسـافرتی داشـته باشـید و روی کارت هـای اعتبــاری خــود حســاب نکنیــد. ایــن درســت اســت کــه بسـیاری از افـراد هیـچ اتفاقـی در سـفر برایشـان نمـی افتـد امــا بیمــه مســافرتی هزینــه ای نــدارد و حادثــه هیچوقــت خبـر نمـی کنـد.

30. بــه برنامــه هــای وفــاداری آژانــس هــای مســافرتی ملحــق شــوید.

برنامــه وفــاداری یکــی از روش هــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری اســت کــه بــر اســاس میــزان اســتفاده از خدمــات، بــه شــما امتیازاتــی داده مــی شــود. ایــن کار بــرای شــما هزینــه نــدارد امــا پــس از اینکــه امتیــازات شــما زیــاد شــد، خدمــات و تخفیفــات ویــژه ای بــه شــما خواهنــد داد.

 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 ( نفر)
برچسب ها
راهنمای سفر نکات ضروری سفر توصیه سفر

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com