راهنمای خرید بلیط و انتخاب پرواز

راهنمای خرید بلیط  و انتخاب پرواز

اگـر شـما تجربـه زیـادی در زمینـه پـرواز هـای طولانـی نداریـد، همـه چیـز مـی توانـد ترســناک بــه نظــر برســد: ســاعات تمــام نشــدنی در آســمان، بــی دقتــی در انتخــاب صندلـی، انتخـاب ایرلاینـی کـه دربـاره آن چیـزی نمـی دانیـد، نگرانـی دربـاره غذایـی کـه بـه شـما خواهنـد داد، رویارویـی بـا خسـتگی. قیمـت پـرواز هـا نیـز مسـئله دیگـری اسـت کـه ممکـن اسـت بـا آن مواجـه شـوید.

همـه مـی گوینـد کـه یـک پـرواز طولانـی هـم بـه لحـاظ فیزیکـی و هـم بـه لحـاظ مالـی یکـی از اجـزای مهـم سـفر بـه نقـاط دوردسـت بـه حسـاب مـی آیـد. بـرای اینکـه انتظـار خسـته کننـده یـک پـرواز طولانـی را بـه یـک تجربـه لـذت بخـش تبدیـل کنیـد، مـا در اینجـا بـه 8 نکتـه کـه قبـل از خریـد بلیـط بایـد رعایـت کنیـد، اشـاره مـی کنیـم:

1. فقط بر اساس قیمت قضاوت نکنید

ً هنگامـی کـه قیمـت پروازهـای طولانـی را بررسـی مـی کنیـد، ارقـام معمـول کمـی ترسـناک هسـتند، اگرچــه یـک پـرواز گــران قیمـت کـه هواپیمـا هـای راحـت بـا سیسـتم سـرگرمی عالــی و غــذای خــوب دارد بســیار جــذاب تــر از یــک پــرواز ارزان بــا یــک هواپیمــای بی کیفیت که فیلم های بدی را هنگام پرواز نشان می دهد، می باشد.

بنابرایــن بعــد از خوانــدن ملاحظــات زیــر، هنــگام ســبک ســنگین کــردن قیمــت در مقابــل امکانـات، تمامـی گزینـه هـای مختلـف را بـه دقـت بررسـی کنیـد. اگـر در یـک پـرواز رفـت و برگشـت 30 سـاعته بـا پرداخـت فقـط 150 دلار بیشـتر مـی توانیـد بلیـط یـک ایرلایـن و هواپیمـای بهتـری را بخریـد، بـه یـاد داشـته باشـید کـه بـه ازای هـر یـک سـاعت، خدمـات بـا کیفیـت تـر شـامل غـذا، فیلـم و خدمـات، فقـط 5 دلار اضافـه پرداخـت کـرده ایـد.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

2. کانکشن های سخت را در نظر داشته باشید.

گاهــی اوقــات شــما نمــی توانیــد بــا یــک پــرواز طولانــی از یــک نقطــه بــه نقطــه دیگــر پـرواز کنیـد، در نتیجـه بایـد یـک پـرواز کانکشـن داشـته باشـید. بـه خصـوص در پروازهـای طولانـی، هنگامـی کـه بـرای انجـام کانکشـن در خـاک یـک کشـور خارجـی فـرود مـی آییـد، انتقـال بـه پـرواز دیگـر مـی توانـد بسـیار مشـکل باشـد. ممکـن اسـت نیـاز باشـد کـه چمـدان خـود را برداریـد، بـه ترمینـال دیگـری برویـد، از بازرسـی چمـدان و بازرسـی هـای بدنـی و امنیتی دوبـاره عبـور کنیـد. ایـن کارهـا ممکـن اسـت بسـیار طـول بکشـد و خسـته کننـده باشـد.

هنگامــی کــه بلیــط پــرواز خــود را رزرو مــی کنیــد، یــک پــرواز کانکشــن را مــی بینیــد کــه ظاهـراً منطقـی بـه نظـر مـی رسـد، امـا اغلـب ایـن تصمیمـات اتفاقـی و بـه دلیـل چارچـوب های خشـک سیسـتم هـای کامپیوتـری، مـی باشـند. شـما بایـد گزینـه هـای دیگـر را بررسـی کنیـد تـا پروازهایـی بـا کمتریـن کانکشـن و سـاعات انتظـار پیـدا کنیـد.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

3. خط هوایی خود را هوشیارانه انتخاب کنید.

همـه خطـوط هوایـی خدمـات یکسـانی ارائـه نمـی دهنـد، در واقـع بیشـترین تمایـز بیـن خطوط هوایـی را در سـفر طولانـی مشـاهده خواهیـد کـرد. شـما بایـد سـه چیـز اصلـی را در نظـر بگیرید:

• غذا

• سرگرمی

• راحتی

بیشـتر پروازهـای طولانـی وعـده هـای غذایـی مختلفـی را ارائـه مـی دهنـد. اگـر غـذا برایتـان اهمیــت دارد، بایــد گزینــه هــای غذایــی کــه در پروازهــای مختلــف ارائــه داده مــی شــود را  بــه دقــت بررســی کنیــد. تقریبــا اکثــر خطــوط هوایــی، ایــن اطلاعــات را در وب سایتشــان قــرار داده انــد، در غیــر اینصــورت بــه وبســایت AirlineMeals.net مراجعــه کنیــد، ایــن وبســایت هــزاران تصویــر از وعــده هــای غذایــی مختلــف در خطــوط هوایــی را بــه نمایــش گذاشـته اسـت.

همچنیـن یـک وعـده غذایـی معمولـی کـه در خانـه مـی خوریـد را همـراه خـود داشـته باشـید، تـا در مواقـع اضطـراری از آن اسـتفاده کنیـد.

بعـد از اینکـه مطمئـن شـدید تـا حـدودی غـذای هواپیمـا را دوسـت داریـد، بایـد فکـر کنیـد کـه چگونـه سـاعت هـای خـود را در هواپیمـا پـر کنیـد، کـه کوتـاه تـر بـه نظـر برسـد. خطـوط هوایـی کـه سـرگرمی هـای خوبـی ارائـه مـی دهنـد را پیـدا کنیـد. ایرلایـن هـای ویرجیـن آمریـکا، جـت بلـو، سـنگاپور، ایرکانـادا و امـارات بهتریـن سـرگرمی هـای حیـن پـرواز را ارائـه مــی دهنــد. بــه جــای صفحــه هــای نمایــش بــالای ســر، بیشــتر بــه دنبــال صفحــه هــای نمایـش پشـت صندلـی باشـید. صفحـه هـای نمایـش پشـت صندلـی دو مزیـت دارنـد:

1. در طولانی مدت، کمتر شما را خسته می کنند.

2 ً . سیسـتم هـای پشـت صندلـی معمـوال تنـوع بیشـتری را ارائـه مـی دهنـد، شـما مجبور نیسـتید هـر فیلـم خسـته کننـده ای کـه بـرای همـه بـه نمایـش گذاشـته شـده اسـت را تماشـا کنیـد. وب سـایت هایـی نظیـر seatguru.com اطلاعـات مفیـدی دربـاره مـکان، انـدازه و شـکل صندلـی هـا، همچنیـن مانیتورهـا ارائـه مـی دهنـد.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

4. هواپیمای خود را هوشیارانه انتخاب کنید.

قبــل از اینکــه بلیــط یــک پــرواز طولانــی را بخریــد، بایــد بررســی کنیــد کــه خــط هوایــی مـورد نظـر شـما از چـه هواپیماهایـی اسـتفاده مـی کنـد. همچنیـن شـکل هواپیمـا براسـاس جایـگاه صندلـی هـا و مانیتورهـا را نیـز بایـد بررسـی کنیـد. از ایـن اطلاعـات هنـگام انتخـاب صندلــی همچنیــن بعــد از خریــد صندلــی اســتفاده کنیــد، بــه خصــوص هنگامــی کــه مــی خواهیـد خطـوط هوایـی مختلـف در یـک مسـیر را بـا هـم مقایسـه کنیـد.

مثــلا هواپیمایــی بــا چیدمــان صندلــی 3-3 نســبت بــه دیگــر چیدمــان هــا نظیــر 3-5-3  خســته کننــده تــر مــی باشــند، خصوصــا بــه دلیــل وجــود یــک ردیــف، شــما بایــد بــرای داشـتن فضـای کافـی پیوسـته بـا مسـافران و خدمـه )هنـگام سـرو نوشـیدنی و وعـده هـای غذایـی( رقابـت کنیـد. مسـافران در طـول پـرواز بایـد سـرجای خـود نشسـته باشـند، و ایـن در پروازهـای طولانـی بسـیار خسـته کننـده مـی شـود. داشـتن صندلـی کـه امـکان تنظیـم شـدن و در کنـارش پنجـره دارد، مـی توانـد خسـتگی راه را کمتـر کنـد.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

5. سعی کنید از پروازهایی با قابلیت ارتقای صندلی استفاده کنید.

 گاهــی اوقــات شــرایطی در پــرواز یــا صندلــی شــما اتفــاق مــی افتــد کــه مطابــق میلتــان نیسـت. بعضـی از ایرلایـن هـا در صـوت خالـی بـودن جـا اجـازه جابجایـی بیـن صندلـی هـا و یـا حتـی کالس هـای دیگـر را مـی دهنـد. در نتیجـه بـه دنبـال پروازهایـی باشـید کـه اجـازه ارتقـای صندلـی بـه شـما مـی دهنـد.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

6. لباس های سفر خود را به دقت انتخاب کنید.

اکثــر افــراد هنــگام پــرواز لبــاس هــای راحتــی را انتخــاب مــی کننــد، امــا گاهــی اوقــات مردانـی را مـی بینیـد کـه کـت شـلوار رسـمی یـا زنانـی را مـی بینیـد کـه کفـش هـای پاشـنه بلنـد پوشـیده انـد. در پروازهـای طولانـی ایـن لبـاس هـا بسـیار شـما را خسـته مـی کننـد.

• لباسـی نپوشـید کـه باعـث شـود شـما روی صندلـی سـر بخوریـد یـا اینکـه بـه صندلـی بچسـبد و بـر اثـر تمـاس صداهـای عجیـب بدهـد.

• کفش های راحت بپوشید که پای شما در آن راحت باشد.

• از پوشیدن لباس های تنگ پرهیز کنید.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

7. تبلت خود را مجهز کنید.

اســتفاده از تبلــت هنــگام پروازهــای طولانــی مــی توانــد از خســتگی پــرواز بکاهــد. اگــر مـی خواهیـد در یـک پـرواز 12 سـاعته از تبلـت بـرای سـرگرم کـردن خـود اسـتفاده کنیـد، بایــد قبــل از ســفر، فیلــم، موســیقی، بــازی و عکــس هــای جذابــی در آن بریزیــد. تعــدادی کتــاب الکترونیــک در ژانرهــای مــورد علاقــه تــان نیــز داشــته باشــید.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

8. آماده شدن برای سفر

یـک پـرواز طولانـی، بخـش زیـادی از کل تجربـه سـفرتان را بـه خـود اختصـاص مـی دهـد. در نتیجـه داشـتن اینترنـت در پـرواز یـک قابلیـت بسـیار مهـم مـی باشـد. یـک روز کامـل دور مانـدن از تلفـن، ایمیـل، بررسـی حسـاب هـای مالـی و . . . مـی توانـد مشـکالت زیـادی را بـرای شـما ایجـاد کنـد. در نتیجـه وقتـی پـرواز خـود را انتخـاب مـی کنیـد، بایـد تصـور کنیـد کـه در حـال رزرو یـک تـور هسـتید، و تمـام امکاناتـی را کـه در طـول سـفر بـه آن نیـاز داریـد، ممکـن اسـت در طـول یـک پـرواز طولانـی نیـز نیـاز داشـته باشـید.

راهنمای خرید بلیط هواپیما

 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 ( نفر)
برچسب ها
راهنمای خرید بلیط هواپیما نکات ضروری در انتخاب پرواز راهنمای انتخاب پرواز راهنمای انتخاب بلیط

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com