راهنمای سفر به انکارا

1. فصـل پـر رونـق گردشـگری در آنـکارا تابسـتان مـی باشـد، و در ایـن فصـل جاذبـه هـای گردشـگری و مراکـز تفریحـی از شـور و هیجـان خاصـی برخوردارنـد.

2. یکـی از بهتریـن سـوغاتی هایـی کـه در آنـکارا مـی توانیـد بخریـد، ظـروف مسـی اسـت کـه بـا دسـت سـاخته شـده انـد، امـا از میـان گزینـه هـای زیـاد، بایـد جنـس هـای اصـل و خـاص را پیـدا کنیـد.

3 ً . عکـس گرفتـن از زنـان ممنـوع مـی باشـد، خصوصـا زنـان مسـلمانی کـه روسـری و مقنعـه سـیاه دارنـد. قبـل از عکـس گرفتـن از یـک مـرد، از او اجـازه بگیریـد.

4. قبــل از ورود بــه خانــه یــا مســجد کفــش هــای خــود را در بیاوریــد. در مســاجد بــزرگ و شـلوغ بـه شـما پاکـت هایـی را مـی دهنـد کـه کفـش خـود را در آن قـرار دهیـد و بـا آنهـا وارد مســجد شــوید. در صورتیکــه مــی خواهیــد از یــک جاذبــه فرهنگــی یــا مذهبــی بازدیــد  کنیـد، پوشـش مناسـبی داشـته باشـید.

5. نوشیدن الکل در خیابان ها ممنوع است و متخلفان جریمه سنگینی می شوند.

6. دادن انعــام در کافــه هــا و رســتوران هــای آنــکارا رایــج نیســت، امــا اگــر خیلــی دوســت داریـد کـه بـه یـک گارسـون انعـام دهیـد، 10 درصـد از مبلـغ غـذا، انعـام مناسـبی مـی باشـد، گارسـون هـا از ایـن کار بسـیار قدردانـی مـی کننـد. شـما مـی توانیـد مبلغـی بیـش از 1 دالر بـه دربـان یـا باربـر هتـل بدهیـد. دادن پـول اضافـه بـه راننـدگان تاکسـی رایـج نمـی باشـد.

7. در مــورد آداب و رســوم مــردم محلــی انتقــاد نکنیــد، ایــن کار مــردم آنــکارا را بــه شــدت آزار مـی دهـد. مـردم محلـی ارزش زیـادی بـرای پیشـینه خـود قایلنـد و نسـبت بـه فرهنـگ خـود بسـیار حساسـند.

8. در بازارهـای محلـی چانـه زنـی را فرامـوش نکنیـد. گاهـی حتـی مـی توانیـد بـا چانـه زنـی یـک جنـس را تـا 50 درصـد ارزان تـر بخریـد.

9. در آنـکارا حمـل و نقـل بـا اتوبـوس بسـیار راحـت اسـت، امـا صبـح و عصـر بسـیار شـلوغ مـی باشـد، البتـه در هـر خیابانـی از شـهر مـی توانیـد تاکسـی بگیریـد، تاکسـی هـا بعـد از سـاعت 8 نـرخ هـای خـود را گـران مـی کننـد.

10. آب شــیرها آشــامیدنی مــی باشــد امــا بهتــر اســت از آنهــا اســتفاده نکنیــد زیــرا کلــر بســیار زیــادی دارنــد. 

به این مطلب امتیاز دهید:
امتیاز کاربران 0.0 ( نفر)
برچسب ها
نکات ضروری سفر به آنکارا راهنمای سفر به آنکارا

ارسال نظر

شرکت خدمات گردشگری یاسمین پارسه

بلوار میرداماد, میدان مادر (محسنی), خیابان وزیری پور, کوچه کاووسی, پلاک ۶۲ واحد۳

۰۲۱-۲۲۲۶۱۰۰۲

۰۲۱-۲۲۲۷۲۱۹۹

info@iranjasminco.com